Romerbrevet 1:1-4

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 25. januar 2018

Romerbrevet 1:1-4:

«Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2 det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. 3 Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, 4 ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde.»

Paulus hilser menigheten i Rom og presenterer seg som Kristi Jesu tjener. Akkurat det er en stilling som alle kristne innehar. Den kristne gir sitt liv til Jesus Kristus for å tjene ham. I dåpen døde vi alle for å bli reist opp igjen og leve for Jesus. Slik sett er alle kristne Jesu Kristi tjener. Paulus har snudd om på Herrens navn. Han skriver Kristi Jesu tjener. Jesus er en gresk form av det vanlige navnet Jeshua som betyr Gud frelser på hebraisk. Kristi eller Kristus er gresk av den jødiske tittelen Messias, den salvede.

Paulus er kalt til apostel. Han er altså utsendt av Herren og det med et konkret budskap. Forkynne Guds evangelium. Guds evangelium er Guds gode nyheter til alle mennesker. Som utsendt til hedningene med Guds gode nyheter var Paulus Jesu Kristi apostel. I romerbrevet utlegger Paulus budskapet – Guds evangelium – særlig grundig.

Guds evangelium har Gud gitt løfte om ved sine profeter i de hellige skrifter. De hellige skriftene er det vi i dag kaller GT. Som fariseer og opplært av Gamaliel kan vi anta at Paulus var godt kjent med profetordet. Guds løfter begynner allerede i 1. Mosebok kap. 3 og vi har minst 36 konkrete profetier om Kristus oppfylt i evangeliene

several purposes: (i) to aid clinicians in recognizing and cialis online Hypo- and hyperthyroidism.

.

Budskapet apostelen forkynner er trygt forankret i Guds løfter. Gud har nå, for 2000 år siden, oppfylt det Han i tusener av år har lovet skulle komme. Det er frelse fra død, dom og fortapelse til et liv i Guds fred med fremtid og håp. Gud gav opp gjennom tiden, ved sine profeter, løfter om at det skulle komme en frelser og ved Jesus Kristus ble disse løftene oppfylt.

«Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, skriver Paulus.» Evangeliet om hans Sønn. Evangelieum er den latinske formen av det greske evangelion. Det betyr godt budskap. I antikken ble ordet brukt om seiersbudskap i krig eller om kunngjøring av en ny konges fødsel. Derfor har ordet evangelium blitt hengende ved til vår tid. Det passer utmerket til budskapet som er både godt og gjelder en konge.

Så fremhever Paulus til to helt sentrale punkter ved Guds evangelium. Jesus Kristus kom som menneske av Davids ætt og han ble av Den Hellige Ånd oppreist fra de døde. Disse to konkrete, historiske hendelsene godtgjør at Jesus Kristus er Guds sønn. Det er viktig å fremheve at dette er konkrete hendelser. Det er forankret i historien. Det har hendt. Klarer vi å ta inn over oss betydningen av hva Gud har gjort? Jesus Kristus kom fra Davids ætt. Han kom fra det himmelske riket, ned på jorden og ble fødd inn i verden av Maria. Han er Guds sønn men han er også et sant menneske. Vi vet han er Guds sønn fordi han ble reist opp fra de døde. Det er det største og klareste vitnesbyrdet om at Jesus Kristus er Guds sønn. Klarer vi å fatte hva det har å si for oss idag? For Guds evangelium er fortsatt gjeldende
. Gud har ikke endret det. Det samme gode budskapet gjelder også i dag.

0 Kommentarer