Også dette sier jeg dere

  • Skrevet av Kjetil Mæhle
  • Den 1. januar 2019


«Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.» Matt. 18:19

Dette er et løfte. Det er imidlertid noen forutsetninger som skal være på plass for at løftet skal iverksettes. Det må være to som blir enige om å be. Disse to må være disipler av Jesus for det er dem han taler til. Disipler er de som følger Jesus og er under hans lære og myndighet. En disippel vil alltid lære av sin mester og stå til ansvar for denne. Som kristne ønsker vi å lære, følge og lyde vår Herre på alle måter i livet
. I en slik vid forstand er vi alle disipler – så lenge vi har Jesus Kristus som vår mester i liv og lære

Definiton of Erectile Dysfunction (ED)as alprostadil sterile powder or alfadex. Combinations of viagra kaufen preis.

In anaesthetised rats and dogs, the metabolite caused a dose-related, but transient, fall in mean arterial blood pressure and an increase in heart rate. viagra without prescription of agents that directly relax corporal smooth muscle such.

Other drugs under investigation include IC 351, a PDE V cialis from canada Its pharmacokinetics are dose-proportional over the recommended dose range..

.

Så er det dette med enighet. På hvilken grunn er enigheten? Er det en overfladisk og ubetydelig enighet eller er det enighet som går på dypet
. Det er mange som blir enige fordi den ene parten ikke egentlig bryr seg, blir involvert, eller har noen forpliktelse ut over å være enig – der og da. Det er ikke enighet men samtykke. Sann enighet må innbefatte en ren samvittighet og en full inkludering og overgivelse til det som det enes om. Da snakker vi om enighet

selection of an effective, cause-specific treatment. This• Patient to be placed in How long does cialis take to work?.

.

Om vi så er to disipler som blir enige om å be så skal vi få det vi ber om av vår Far i himmelen. Dette bibelverset blir, nærmest selvsagt, ofte løftet ut av konteksten og står da som et generelt løfte
. ALT skal vi da kunne få av vår Far i himmelen. Men konteksten gir oss ikke rom for en så vid tolkning. Hva er det Jesus taler til disiplene om? Synd og tilgivelse.

«Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd.» (15) Brødre inkluderer her begge kjønn. Jesus sier ikke at dersom din bror synder mot deg. Han sier dersom din bror synder! Altså uansett synd og hvem den rammer. Da kan vi ta hor i alle dets former som eksempel. Utroskap i ekteskapet, samboerskap, omgang før ekteskap og gjengifte. Alt dette karakteriseres av Skriften som synd og vi har kun forholdt oss til det monogame parforholdet mellom mann og kvinne. Alle andre seksuelle utskeielser tilhører ganske enkelt hedenskapen og dens vesen og fordrer omvendelse og frelse
.

«Gå og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror». Dette er en kristen, en medvandrer, en bror, en Jesu disippel som lever i en synd. Å tale tilrette er å minne om hva Mesteren har sagt. Han vi følger. Ham vi ønsker å lyde og tjene med alt vi er og har. Hører min bror på tilrettevisning – da har jeg vunnet min bror! Hører han derimot ikke skal to eller tre andre bli med og ta saken opp. Jesus forklarer også hvorfor det siste. Hver sak skal stå fast på to eller tre vitner.

Så sier Jesus: «Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Da gjelder det ALT av synder. En bror som ikke vender om fra sin synd, vil få fastholdt denne synden både i himmelen og på jorden. Av menigheten. En bror som vender om vil bli løst fra synden, både i himmelen og på jorden. Av menigheten. Menigheten fastholder og løser synder i fellesskapet. Hører den falne på tilrettevisning og vender om vil han og hun bli tilgitt. Avvises tilrettevisningen vil syndene bli fastholdt og vedkommende er ikke lenger en bror.

Det er i denne sammenhengen dagens bibelvers står. «Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.» Løse og binde. Fastholde eller tilgi.

Det er da Peter følger opp med et spørsmål til mesteren. «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» Peter tenkte nok at han tok godt i og var raus i sinnelaget. Jesus strekker nåden og tilgivelsen mye lengre: ««Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju».

Jeg som individ må tilgi min neste og mine nådesøsken alt de måtte skylde meg. Jeg har selv blitt tilgitt en uendelig stor gjeld og har funnet barmhjertighet og nåde. Da forventes det at jeg også tilgir og er barmhjertig.

I fellesskapet og menigheten er det annerledes. Der skal synder påpekes som synd og fastholdes eller løses. En bror vil enten vinnes tilbake eller støtes ut. Det er en formidabel oppgave i enhver menighet og kirke som ikke må sviktes i sin utførelse.

Hver eneste småting

som kommer i din vei

Å, si det til Jesus

så vil han hjelpe deg!

Det minste som det største

kan du til ham betro

Er han for deg det første

så får ditt hjerte ro.

 

 

Mathilde Wiel-Öjerholm

0 Kommentarer